X
تبلیغات
قالب وبلاگ قالب وبلاگ
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده - سئوالات مربوط اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده فصل 6
 
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده
منبع کمکی درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده در دانشگاه پیام نور کلاله

1-    یکی از کسانی که در زمینه نظریه روان تحلیلی در خانواده پژوهش های زیادی انجام داد چه کسی بود؟

الف

بوئن

ب

سالواد ورمینوچین

ج

جیمز فژامو

د

جی .هیلی

2 – یکی از شاخه های تفکر روان تحلیلی چه نامیده می شود؟

الف

نظریه ارتباط با شی

ب

نظریه استراتژیک

ج

نظریه ساختاری

د

نظریه سیستمی

3- چهار مفهوم اساسی نظریه های بوئن به ترتیب عبارتنداز

الف

مثلث ها – تمایز- نظام عاطفی – مثلث های عاطفی

ب

تمایز- مثلث ها- نظام رفتاری- مثلث های رفتاری

ج

تمایز – مثلث ها – نظام شناختی – مثلث های عاطفی

د

تمایز – مثلث ها – نظام عاطفی – مثلث های عاطفی

4- درمان بوئنی یک نوع درمان ................ است که برای درمانگرانی که به بهبود طولانی مدت و پایدار توجه دارند مفید است.

الف

عاطفی

ب

شناختی

ج

رفتاری

د

تفکر

5- سالوادورمینوچین در مورد چه دیدگاهی پژوهش و تحقیق زیادی انجام داد؟

الف

خانواده در مانی ساخناری

ب

نظریه سیستمی

ج

نظریه روان تحلیلی

د

رویکرد استراتژیک

6-روابط زوج یک بعد اساسی دارد به ترتیب نام ببرید؟

الف

مرزها- تعادل- قدرت

ب

مرزها- تعادل- قدرت

ج

قدرت – تعادل- مرزها

د

تعادل- مرزها- قدرت

7- از مشکلاتی که به صورت درگیری شدید و یا عدم ارتباط بروز می کند چه نامیده می شود؟

الف

مرزی

ب

تعادلی

ج

قدرتی

د

شناختی

8- عمده ترین منبع مشکلات بین اعضای خانواده کدام است؟

الف

شاغل بودن والدین

ب

مشکلات قدرتی

ج

تولد فرزند

د

ائتلاف های ناسالم

9- کلیوی ترینا نظریه پرداز در رویکرد درمانی استراتژیک چه کسی است؟

الف

ناتان آکرمن

ب

ایوان بور

ج

جی هیلی

د

بوئن

10- هدف درمان از دیدگاه استراتزیک کدام است؟

الف

حل مشکل کل خانواده

ب

حل مشکل فرزندان

ج

حل مشکلات والدین

د

حل مشکل اطرافیان با خانواده

11-در درمان استراتژیک تمرکز برکدام زمان است؟

الف

گذشته

ب

آینده

ج

حال

د

گزینه الف و ب صحیح است

12- در دیدگاه استراتژیک درمان چگونه باید باشد که توسط درمانگر اداره و کنترل می شود؟

الف

عملی و کوتاه مدت

ب

عملی و دراز مدت

ج

رفتاری و کوتاه مدت

د

رفتاری و دراز مدت

13- هدف فرایند درمان دررویکرد استراتژیک چیست؟

الف

آنها را با اشباح کهنه ی زندگیشان مواجه کنیم

ب

با استفاده از تعبیر تفسیر به درک ریشه های زندگیشان کمک می کنند.

ج

با قطع زنجیره های رفتاری معیوب به منظور پیشبرد کار و نیل به هدف است.

د

الحاق درمانگر به خانواده یا به زوج

14- رفتار درمانی مدرن با سه اصل عمده با زوج کار می کند یکی از این سه اصل کدام است.

الف

کاربرد اصول یادگیری به منظور تغییر رفتار انسان ها است.

ب

استفاده از درمان شناختی برای تغییر الگو تفکر مختل فردی ضرروی است

ج

در درک و در مان الگوهای ارتباطی زوج و در حل مشکلات جنسی زوج تاثیر بسیاری دارد.

د

تقویت عموماً نسبت به تنبیه ابراز موثرتری برای یادگیری رفتار های جدید است.

15-دیدگاه شناختی رفتاری کدام عامل راایجاد کننده مشکلات رفتاری و عاطفی می داند؟

الف

عمل غلط

ب

رفتار غلط

ج

شناخت غلط

د

تفکر غلط

16- کارل ویته کر از پیشتاز ان رویکرد است؟

الف

رویکرد تجربی سمبولیک

ب

رویکرد استراتژیک

ج

رویکرد شناختی رفتاری

د

رویکرد رفتاری

17- هدف درمانی در رویکرد تجربی سمبلیک کدام است؟

الف

رشد و پختگی روبه روشد است

ب

افزایش همزمان احساس تعلق  به دیگر اعضاء خانواده و استقلال هر یک از اعضا و مجزا شدن از دیگران

ج

با قطع زنجیره های رفتاری .ععیوب به منظور پیشبرد کار و نیل به هدف است

د

با استفاده از تعبیر و تفسیر به درک ریشه های زندگیشان کمک می کند.

18- ویته کر نقش کدام نسل را بااهمیت می داند؟

الف

نسل اول

ب

نسل دوم

ج

نسل سوم

د

نسل چهارم

19- دیدگاه ارتباط سبز که در آن بر افزایش عزت نفس اعضای خانوداه به منظور ایجاد تغییر در نظام میان فردی آنها تاکید دارد از کیست؟

الف

ستیر

ب

بوئن

ج

کارل ویته کر

د

جی هیلی

20- انسانها در تعامل متقابل با یکدیگر در طول زمان شبیه هم می شوند نظر کدام دیدگاه است؟

الف

دیدگاه ارتباط سبز

ب

خانواده درمانی سیستماتیک

ج

رویکرد تجربی سمبلیک

د

دیدگاه زوج درمانی رفتاری

21- هدف درمانگر گسترش فرضیه بر مبنای اطلاعات به دست آمده است تا به خانوا ده امکان تغییر در نظام های اعتقادی خود را بدهد از اهداف کدام دیدگاه است؟

الف

دیدگاه شناختی

ب

ددیگاه استراتژیک

ج

دیدگاه زوج درمانی رفتاری

د

ددیگاه خانواده در مانی سیستمیک میلانی

22- از نظر گروه میلان تغییرات چگونه هستند؟

الف

تصادفی و غیر مداوم

ب

تصادفی و مدام

ج

غیر تصادفی و غیر مدام

د

غیر تصادفی و مداوم

23- کدام یک از گزینه های زیر جزء روشها و تکنیک های دردیدگاه خانواده در مانی سیستمیک میلان است؟

الف

استعاده

ب

شوخی

ج

نگاره تلفن

د

نقش های خانوادگی

24- کدام یک از گزینه های زیر از فنون و روشهایی است که در دیدگاه ارتباطی سبز بکار گرفته می شود؟

الف

نگاره تلفن

ب

فرضیه سازی

ج

نسخه و دستور

د

نمایشنامه

25- ..............رویکردی است که دیدگاههای روان تحلیلی، رفتاری ارتباطات و سیستم خانواده رادر هم ادغام می کند مربوط به کدام رویکرد است؟

الف

رویکرد غنی سازی ارتباط

ب

رویکرد تجربی سمبلیک

ج

رویکرد رفتاری

د

رویکرد استراتژیک

26- افزایش رضایت روانشناختی و عاطفی موجود در روابط از اهداف کدام برنامه ها است؟

الف

برنامه های آموزشی

ب

برنامه های غنی سازی

ج

برنامه های عملی

د

برنامه های درمانی

27- کدام یک از محققان تاکید می کنند که ارزش ها و اخلاقیات زیر بنای همه ی فعالیت هایی است که برای خانواده انجام می شود؟

الف

دروتی و باس

ب

سیتر

ج

کارل و یته کر

د

البرت الیس

28- نظریه بین فر دی لری بر کدام یک از نظریه های زیر بنا نهاده شده است؟

الف

نطریه ی بوئن

ب

نظریه سالیوان

ج

نظریه جی هیلی

د

نظریه کارل ویته کر

29- کدام یک از نظریه های زیر اولین اثر بر رویکرد غنی سازی ارتباط داشته است؟

الف

نظریه بوئن

ب

نظریه سالیوان

ج

نظریه بین فردی پری

د

نظریه جی هیلی

30-تلاش عمده استیود شیزرواینسو کیم برگ و همکارانش در زمینه کدام رویکرد است؟

الف

خانوداه درمانی دراز مدت

ب

خانواده در مانی کوتاه مدت

ج

خانواده درمانی دراز مدت و کوتاه مدت

د

خانواده در مانی سیستمیک میلان

31- کدام یک از رویکردهای زیر از کارهای میلتون اریکسون اثر پذیرفته است؟

الف

رویکرد مشکل – محور

ب

رویکرد تکلیو- محور

ج

رویکرد راه حل – محور

د

رویکرد زمان – محور

32-مهمتریم ویژگی درمان راه حل – محور کدام یک است؟

الف

کمک به مراجعان برای یافتن استثنائات

ب

به مراجعان کمک می کنند تا برای مشکلات کنونی خود راه حل بیابند.

ج

به مراجعان کمک می کنند تا از دانسته های قبلی در زمان حال استفاده کنند

د

به مراجعان کمک می کنند که موقعیت های جدید خلق کنند.

33- یکی از روشهای و تکنیک های درمانی راه حل – محور کدام استپ؟

الف

باز سازی خانوادگی

ب

فرضیه سازی

ج

روش درمان گروهی پراکنده

د

تحسین کردن

راضیه رجب پور
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 
قالب وبلاگقالب وبلاگ